top of page

Onderken je het belang om samen te investeren in maatschappelijke gezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie?

Sta je als individu of als organisatie achter de visie van het preventieplatform?

Onderteken dan onderstaand charter en lever zo een constructieve bijdrage aan een sterk preventief gezondheidsbeleid in België, over de verschillende beleidsniveaus en taalgrenzen heen.

Download het charter hier of lees de tekst hieronder.

* Bij ondertekening van het charter vragen wij u om de ethische code van de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie te respecteren.

AdobeStock_469413897.jpeg

CHARTER PREVENTIEPLATFORM

        Onze kernuitdaging: 

Het preventieplatform wil de gezondheid van iedereen bevorderen, om zo bij te dragen tot meer  levenskwaliteit en gezonde levensjaren. We streven naar een transformatie van een genezende zorg (curatief) naar het zorgen dat mensen gezond geboren worden en blijven (preventief).

        Doelstellingen van het preventieplatform: 

 1. Het preventieplatform roept alle politieke, ambtelijke, maatschappelijke en private actoren van dit land op tot meer aandacht voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie over de beleidsdomeinen, sectoren, bestuurlijke- en taalgrenzen heen door:
       • een gezonde leefomgeving te creëren, die bijdraagt tot een gezonde leefstijl.

       • met speciale aandacht voor het verminderen van de gezondheidsongelijkheid, waarbij er groeigericht                   en niet-stigmatiserend gecommuniceerd en gewerkt wordt, in het bijzonder met de meest kwetsbaren.

   

 2. Preventie heeft alleen kans op slagen als er doeltreffende en goed gefinancierde gezondheidszorgstelsels zijn waartoe alle mensen toegang hebben. Daarnaast ambieert het preventieplatform dat minstens 5% van het budget binnen de gezondheidssector naar evidence-based preventie gaat tegen eind 2024. Tegen eind 2030 dient dit opgekrikt te worden tot 10%.
   

 3. Wat de andere beleidsdomeinen (bv. ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, leefmilieu, werk, …) betreft, vraagt het preventieplatform aan de federale en gewestelijke regeringen om tegen 2024 een preventief gezondheidsbeleid te verankeren in de verschillende sectoren. Dit op basis van een gezondheidsbevorderingstoets, als aanzet naar een heroriëntatie van beleid en voor specifieke sectorprogramma’s die een gezonde leefomgeving en –leefstijl faciliteren.
   

 4. Het preventieplatform streeft naar de opmaak van een preventieplan voor elke regering en een Interfederaal Preventieakkoord door de federale overheid en de deelstaatoverheden, met concrete en ambitieuze preventieve gezondheidsdoelstellingen en bilaterale afspraken en een duurzaam financieringsmechanisme met de deelstaten en lokale overheden.
   

 5. Het preventieplatform heeft een brede en integrale kijk op preventie (1), met bijzondere aandacht voor primaire preventie. Het preventieplatform werkt daarom aan een meer volwaardige en dus evenwaardige plaats van gezondheidsbevordering en ziektepreventie in het bestaande zorgcontinuüm. Integratie van gezondheidsbevordering in de gezondheidszorg, o.a. in de eerstelijnszorg, staat voorop, naast aandacht voor gezondheidsbevordering binnen andere sectoren (o.a. mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke planning, landbouw, huisvesting, etc).
   

 6. Het preventieplatform schuift de public health-benadering naar voren, waarbij er op alle determinanten van gezondheid ingespeeld dient te worden, incl. sociale, ruimtelijke, economische, culturele, commerciële, gedragsgebonden en politieke determinanten. 

(1) Preventief werken kan vanuit 2 invalshoeken: gezondheidsbevordering (bv. tabak, alcohol- en middelengebruik, mentaal welzijn, milieu, voeding, beweging & sedentair gedrag, …) & ziektepreventie (bv. kankerscreening, vaccinaties & infectieziekten, valpreventie, …) . Gezondheidsbevordering vertrekt vanuit beschermende factoren van gezondheid en legt de focus op het behouden en versterken van de gezondheid. Ziektepreventie richt zich op het voorkomen van ziekte via het elimineren of verminderen van ziekterisico’s (primaire preventie), het vroegtijdig opsporen en behandelen van ziekte (secundaire preventie) en het voorkomen van verergering van een bestaande ziekte (tertiaire preventie).

        Strategie: 

 1. We passen steevast public health advocacy-strategieën toe. Pleitbezorging op alle beleidsniveaus en in alle beleidsdomeinen, met als doel het verkrijgen van politiek engagement voor een doeltreffend maatschappelijk preventief gezondheidsbeleid, vormt de kern van ons bestaan.
   

 2. We werpen ons op als bevoorrecht gesprekspartner inzake gezondheidsbevordering & ziektepreventie.
   

 3. We willen de inspanningen van individuele preventieactoren binnen en buiten de gezondheidssector bundelen en versterken om zo signalen en beleidsadviezen te formuleren die echt gehoord en omgezet worden in doeltreffend beleid op elk niveau.
   

 4. Onder het motto ‘practice what you preach’ geven wij, binnen het Preventieplatform, gestalte aan ‘Health in All Policies’, met als doel om dit principe veel meer toegepast te zien op het terrein.
   

 5. Burgerparticipatie, o.a. via citizen science-projecten, is een belangrijke hefboom om maatschappelijke verandering te realiseren.
   

 6. Het ontwikkelen, versterken en duurzaam inbedden van gezondheidsvaardigheden is een belangrijk speerpunt.

        De ondertekenaars van het Preventieplatform dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen 
        door: 

 • Public health, gezondheidsbevordering & ziektepreventie in te bedden in de eigen werking.
   

 • Een actieve inbreng te leveren in het preventieplatform, dit door bv. kennis te delen, opportuniteiten & lacunes in het beleid bloot te leggen, netwerk aan te spreken, …
   

 • Actief deel te nemen aan ronde tafelgesprekken & het jaarlijks netwerkmoment.
   

 • De organisatie-eigen middelen, zoals vakbladen, websites & sociale media, in te zetten om het gedachtegoed van het preventieplatform uit te dragen aan de achterban.
   

 • Het charter actief onder de aandacht te brengen van relevante instellingen en organisaties waarmee contacten onderhouden worden, deze te stimuleren om steun te betuigen aan het charter en een bijdrage te leveren aan het realiseren van de hierin genoemde doelstellingen.

        Door een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van bovenvermelde doelstellingen zijn 
        ondertekenaars 
van het preventieplatform verzekerd van:

 • Toegang tot relevante kennis en informatie.
   

 • Nieuwe professionele relaties binnen en buiten de gezondheidssector en daarmee nieuwe perspectieven over de domeinen, sectoren en grenzen heen.
   

 • Een grotere zichtbaarheid van de eigen activiteiten.
   

 • Een grotere impact van activiteiten door onderlinge samenwerking.
   

 • Pleitbezorging door elke organisatie, dit passend binnen een ruimer kader.

bottom of page